DOMTAR POLITIKA PRIVATNOSTI ZA EVROPU – ZA KLIJENTE

Ova globalna politika privatnosti („politika privatnosti“) opisuje naše prakse u vezi sa ličnim podacima koje pružate evropskim preduzećima u našoj grupi („preduzeće iz grupe“) na bilo koji način, uključujući oflajn obrasce (npr. porudžbine za proizvod), telefonske pozive, imejl, veb-sajt kojim upravlja (kako je naznačeno u njegovim uslovima korišćenja) preduzeće iz grupe („veb-sajt“) („lični podaci“). Ažurirana lista evropskih preduzeća iz grupe je dostupna ovde.

1. Ažuriranja politike privatnosti

Možemo da menjamo politiku privatnosti. Pogledajte legendu „poslednje ažuriranje“ na vrhu ovog dokumenta da biste videli kad je ova politika privatnosti izmenjena poslednji put. Obrađivanjem vaših ličnih podataka se upravlja politikom privatnosti koja važi u trenu kad su vaši lični podaci skupljeni, osim ako niste pristali na druge uslove ili ako to dozvoljava važeći zakon.

2. Ko određuje koji lični podaci se skupljaju, kako i u koje svrhe (kontroler podataka)?

Kontroler podataka („mi“ i „naš“) će biti:

- Za proizvode i usluge ugovorene oflajn: preduzeće iz grupe koje je s vama sklopilo ugovor, kako je navedeno i uslovima i odredbama koji važe za kupovinu ili korišćenje odgovarajućeg proizvoda ili usluge.

- Za proizvode i usluge ugovorene onlajn:

  (1) u svim slučajevima, preduzeće iz grupe koje upravlja relevantnim veb-sajtom, kako je navedeno u uslovima i odredbama upotrebe sajta; i

  (2) ako kupite ili koristite određeni oflajn proizvod ili uslugu (izuzev samo pregledanja), preduzeće iz grupe koje je s vama sklopilo ugovor, kako je navedeno u odgovarajućim uslovima i odredbama koji važe za kupovinu ili korišćenje odgovarajućeg proizvoda ili usluge.

3. Kako se prikupljaju vaši lični podaci?

  • Neposredno od vas, kad imate neki vid interakcije sa preduzećem iz grupe, na primer, podaci koje nam dajete na zahtev preko telefona, imejla ili u formularima koje možemo da vam zatražimo da popunite i podaci koje skupljamo automatski tokom vašeg korišćenja naših proizvoda i usluga, na primer, tokom vaše interakcije sa oglasima koje postavljamo na veb-sajtove ili u druge medije.
  • Od drugih lica: ako je dozvoljeno zakonom, , na primer, ako ste u postupku sklapanja ugovora sa nama koji se tiče nekog proizvoda ili usluge i za koji je potrebno da ustanovimo vašu solventnost, možemo da proverimo vašu kreditnu sposobnost konsultovanjem podataka o vašoj solventnosti koji su u posedu drugih lica, pri čemu vaše podatke od drugih lica možemo da dobijemo samo u svrhe navedene u nastavku.

4. Koje lične podatke koristite i u koju svrhu?

Skupljamo lične podatke (automatski, kako je izloženo u obrascima koje ćemo zatražiti da popunite ili koje nam dostavite tokom postavljanja pitanja imejlom ili telefonom, koji mogu da sadrže podatke koji se tiču zdravstvenog stanja, kao što je stepen inkontinencije, recepti i sl.) kao što je potrebno u sledeće svrhe:

(1) Da bismo ocenili vašu ponudu da sa nama sklopite ugovor koji se tiče naših proizvoda ili usluga ili za učešće u nagradnim igrama. Na primer, to uključuje proveru da li ispunjavate uslove za učešće u nagradnoj igri ili proveru vaše kreditne sposobnosti pri kupovini proizvoda, itd.

(2) Da bismo vam obezbedili proizvod ili uslugu koju ste zahtevali i da bismo upravljali našim ugovornim odnosom sa vama. Na primer, da bismo odgovorili na vaša pitanja ili na komentare koje ste nam poslali; da bismo vam poslali informacije o uzorcima koje ste zahtevali; da bismo ispunjavali i sprovodili uslove i odredbe koji važe za proizvod ili uslugu (što može da uključuje, zavisno od proizvoda ili usluge, snimanje poziva između nas i vas da bi se obezbedili dokazi o pružanju usluge ili proizvoda ili da bi se identifikovalo kršenje uslova i odredbi koji važe za proizvod ili uslugu, u svrhe računovodstva, fakturisanja i verifikacije naplate, radi naplate dugova, radi obaveštavanja o neplaćenim dugovima, dugovima koji stižu za naplatu i dugovima koji se mogu prinudno naplatiti, radi upisa koje naplate su zahtevane od vas u dosije o solventnosti); radi dodele nagrade ako ste vi dobitnik na nagradnoj igri, radi postovanja komentara koje ste poslali radi objave, radi deljenja vaših ličnih podataka sa organizacijama za obradu naplata, da bismo od vas zahtevali da popunite upitnik radi boljeg razumevanja vaših okolnosti i boljeg razumevanja vaših potreba, itd.

(3) Da bismo ispunjavali naše (ugovorne i zakonske) obaveze ili radi branjenja naših interesa u sudskim ili administrativnim postupcima (u svim relevantnim zemljama). (3) Da bismo ispunjavali naše (ugovorne i zakonske) obaveze ili radi branjenja naših interesa u sudskim ili administrativnim postupcima (u svim relevantnim zemljama).

(4) Radi sprovođenja ma kakve reorganizacije, udruživanja, prodaje, zajedničkog ulaganja, dodele, prenosa ili drugog raspoređivanja dela ili celokupnog našeg preduzeća, vlasništva ili hartija od vrednosti. Na primer, ovo uključuje prodaju našeg vlasništva u vezi sa bankrotstvom ili korporativnog ili poslovnog reorganizovanja unutar grupe.

(5) Radi analize kako klijenti koriste naše proizvode i usluge i radi poboljšavanja poslovanja. Na primer, to uključuje analizu statističkih informacija o tome kako posetioci koriste naš veb-sajt i svih povratnih informacija i svedočenja koje nam pošaljete.

(6) Da bismo ispoštovali vaše preference o direktnom marketingu i u svrhe ciljanog oglašavanja. Primaćete direktne marketinške poruke o proizvodima za ličnu negu, medicinskim sredstvima, kozmetičkim i higijenskim proizvodima i uslugama, koji jesu ili nisu personalizovani prema vama (tj. prilagođeni vašem profilu), na bilo koji način (poštom, telefonskim pozivom, imejlom, SMS-om ili drugim elektronskim sredstvima) i služe za ciljano oglašavanje. Na primer, kad god nam dostavite neke lične podatke (npr. kad zatražite naše proizvode ili usluge), pitaćemo kakve su vam preference po tom pitanju i daćemo vam informacije o tipu dostupnog direktnog marketinga i o tome da li dozvoljavate da vam mi i/ili druge strane šalju ciljane oglase ili da koristimo direktan marketing kad ste vi u pitanju. Možete i da se prijavite za jedan od naših biltena. Možete da pošaljete zahtev da prekinemo sa direktnim marketingom i ciljanim oglašavanjem na način objašnjen u odeljku 7. Dodatno, u vezi direktnog marketinga elektronskim medijima, tamo gde se to zahteva važećim zakonom, zatražićemo vašu saglasnost i u svakom od komunikacija ćemo vam dati uputstvo kako da se odjavite na prost i besplatan način (ne računajući moguće troškove slanja zahteva). Odgovorićemo na vaš zahtev čim bude moguće i, svakako, u zakonskom roku (ako postoji). Imajte u vidu da ćemo, i ako eksplicitno odbijete da primate marketinške poruke od nas, vam po potrebi slati poruke u druge svrhe (npr. administrativne poruke koje se tiču rukovanja proizvodom ili uslugom).

5. Koje lične podatke delite sa drugim licima i u koju svrhu?

Lični podaci mogu da se dele sa preduzećima iz grupe i drugim licima i ona mogu da ih koriste ako: (i) je to potrebno u sledeće svrhe navedene u odeljku 4 iznad:

(i) it is necessary for the following purposes mentioned in section 4 above:

1) da bismo ocenili vašu ponudu da sa nama sklopite ugovor koji se tiče naših proizvoda ili usluga ili za učešće u nagradnim igrama, (2) da bismo vam obezbedili proizvod ili uslugu koju ste zahtevali i da bismo upravljali našim ugovornim odnosom sa vama, (3) da bismo ispunjavali (ugovorne i pravne) obaveze ili radi branjenja naših interesa u sudskim ili administrativnim postupcima; (4) radi sprovođenja ma kakve reorganizacije, udruživanja, prodaje, zajedničkog ulaganja, dodele, prenosa ili drugog raspoređivanja dela ili celokupnog našeg preduzeća, vlasništva ili hartija od vrednosti; i (5) radi analize kako klijenti koriste naše proizvode i usluge i radi poboljšavanja poslovanja;

(ii) neophodno je 6) da se poštuju vaše preference po pitanju direktnog marketinga i ciljanog oglašavanja (pomenute u odeljku 4 iznad), npr. ako ste se složili da primate marketinške poruke i ciljane oglase; i

(iii) da bi nam se pružila podrška pri vršenju gorenavedenih svrha (npr. dobavljači usluga u oblaku koji daju ICT infrastrukturu koju koristimo da bismo vam obezbedili proizvod ili uslugu ili grupno upravljanje, administrativne usluge i usluge podrške, uključujući podršku u vezi ICT-a, finansija i knjigovodstva i unutrašnje računovodstvene revizije).

Druge strane mogu da se nalaze bilo gde u svetu, uključujući i van Evropskog ekonomskog prostora (EEA) (npr. u SAD*). Ove zemlje možda imaju standarde zaštite ličnih podataka koji se razlikuju od onih koji važe u EEA (u kom slučaju usvajamo specifične mere predostrožnosti za lične podatke koji potiču iz EEA, kao što je obezbeđivanje da se druga lica pridržavaju principa „Safe Harbor“, da podležu novoj proveri adekvatnosti ili da sa nama sklope pisani ugovor u kojem se od njih zahteva da obezbede nivo zaštite privatnosti ekvivalentan onom kakav je zahtevan u okviru EEA).

(*) Ovo se naročito tiče našeg povezanog preduzeća u SAD, Attends Healthcare Products Inc. (8081 Arco Corp Drive, Suite 330, Raleigh NC 27617).

6. Vaše odgovornosti kada nam dajete ili odobravate pristup ličnim podacima

Potrebno je da nam dostavite tačne lične podatke i to samo kada imate najmanje 18 godina(*) i da blagovremeno prijavljujete izmene. Potrebno je da se pridržavate svih pravnih zahteva o zaštiti podataka i privatnosti na koji vas zakonski obavezuju. Potrebno je da se pridržavate i da ne onesposobljavate bezbednosne mere veb-sajta. Ako imate svojstvo (zakonskog ili de facto) zastupnika nekog pravnog lica, potrebno je samo da dostavite poslovne podatke u vezi sa kontaktiranjem koje se tiču tog pravnog lica (a ne vaše lične kontakt podatke).

(*) Ne želimo da prikupljamo lične podatke osoba mlađih od 18 godina i molimo da nam ne šaljete takve lične podatke.

7. Upravljanje vašim pravima u vezi vaših ličnih podataka koje imamo u kontroleru podataka

Možete da nam se obratite (na dpc.dataprivacy@domtar.com sa pisanim dokazom vašeg identiteta) (i) da biste zatražili kopiju vaših ličnih podataka; ili (ii) da biste zahtevali da se vaši lični podaci isprave ili izbrišu ako su netačni ili nepotpuni; ili (iii) da biste uložili primedbu na obrađivanje vaših ličnih podataka u određene svrhe (kao što je direktni marketing). Odgovorićemo na vaš zahtev čim bude moguće i, svakako, u zakonskom roku (ako postoji u relevantnoj zemlji).

8. Kolačić

Kolačići su datoteke sa informacijama koje se čuvaju na vašem računaru i čija je namena da pomažu veb-sajtovima da se sete ko ste, kao i da čuvaju podatke o vašoj poseti. Na veb-sajtovima koje koriste kolačiće možete da nađete smernice za kolačiće u kojima se nalaze detaljne informacije o tome kakvi se kolačići koriste na tom sajtu, kako se deaktiviraju i koje su posledice toga.

9. Nezavisni veb-sajtovi

Nezavisni veb-sajtovi kojima pristupate preko veb-sajta su van naše kontrole i nisu obuhvaćeni ovom politikom privatnosti, nego se vode politikama privatnosti nezavisnih veb-sajtova, koje mi ne pregledamo niti garantujemo za njih.

Poslednje ažuriranje: Jun 2015.